MONO Architects is an architectural bureau that reveals new facets of the minimalism philosophy to the world.
Chasopys.UNIT
Team
Viktoria Oskilko, Anna Kaplonskaya, Illya Rastvorov, Dmitriy Kozinenko
DATE
2018
SIZE
1200м²
LOCATION
Kiev
PHOTO BY
Andrey Bezuglov

MONOLITH

MONOCHROME